اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/3/27)

یک شنبه 24 تیر 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7577

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/3/27)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز یکشنبه (97/3/27) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه خرید ، حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری و روکش خیابان های اصلی سایت ها با اولویت بلوار پتروشیمی.

برنده : شرکت رامشیر یاران جنوب 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه