اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/6/18)

سه شنبه 24 مهر 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7718

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/6/18)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز یکشنبه (97/6/18) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه احداث فضای سبز جنوب خیابان بهمن و ادامه خیابان 6-2 و 4-2.

برنده : شرکت منجی کار جنوب 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه