اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/10/11)

شنبه 13 بهمن 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7889

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/10/11)

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (97/10/11) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:
گشایش پاکات مناقصه راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه صنعتی و گیاهی ، راهبری شبکه آب و تصفیه خانه سربندر.
برنده : شرکت فجرآفرین جنوب

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه