دوشنبه 14 مرداد 1398
کد خبر: 8200
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 134

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/3/28)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/3/28)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/3/28) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه ارائه خدمات دفتری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

برنده : شرکت توان کارآیریکطراحی و پیاده سازی: راد رایانه