سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 

پژوهش و توسعه
 
  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
(PETROCHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE)
         
طراحی و پیاده‌سازی: راد رایانه