یک شنبه 15 تیر 1399
کد خبر: 8753
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 434

مصاحبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه در خصوص نشست گاز کلر پتروشیمی کارون

مصاحبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه در خصوص نشست گاز کلر پتروشیمی کارون
ضمائم / دانلود دفعات دانلود
مصاحبه   171


طراحی و پیاده سازی: راد وب