shoare-sal
 
{{{block - 36}}}
اداره پدافند غیر عامل و مدیریت شرایط اضطراری
شرح وظایف:
اداره پدافند غيرعامل و مديريت بحران به عنوان یکی از 5 بخش زیرمجموعه امورHSE سازمان فعالیت می نماید. وظایف محوله به اداره پدافند غیر عامل و مدیریت بحران اشاره می گردد:
 • دریافت تهدیدات تبیین شده حوزه صنعت پتروشیمی از سازمان پدافند غیر عامل
 • تعیین دارائی های سازمان و اشکال آن
 • شناسایی آسیب پذیری ها
 • تعیین پیامدهای ناشی از آسیب پذیری
 • تعیین طرح های مدیریت آسیب پذیری ها( شامل حذف، کاهش و یا کنترل آنها)
 • تدوین طرح های مقابله
 • ارتقاء آمادگی و ظرفیت های مقابله ای موجود جهت تداوم چرخه " تولید و ارائه خدمات" از طریق مدیریت بهینه وقایع و بحران های محتمل
 • بررسی طرح های توسعه ای و یا جدیدالاحداث از نگاه پدافندی و پیگیری جهت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
 • اطمینان از ابلاغ الزامات پدافندی به سرمایه گذاران
 • فرهنگ سازی در خصوص نهادینه نمودن مقوله پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
 • تهیه، تدوین و به روزرسانی مستندات(آیین نامه، دستورالعمل، روش اجرایی و ...)
 
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا