{{{block - 36}}}

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مسئوليت اجتماعی به عنوان يكی از مؤلفه­ های مهم در توسعه پايدار همواره جزو اركان وظيفه­ ای صنعت پتروشيمی بوده و از اين نظر منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی نيز هم­راستا با اهداف صنعت پتروشيمی، در كنار پايداری توليد و كمك به چرخه اقتصادی كشور، به ايفای نقش مسئوليت اجتماعی پرداخته و آن را از اركان اصلی چشم انداز و مأموريت خود قرار داده و در قالب مصوبات شورای راهبردی شركت­ های منطقه، اقدامات بسيار مهم و اثر بخشي را مبتنی بر اهداف توسعه پايدار، در محورهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست­ محيطی در منطقه انجام داده است. در سنوات اخير نيز اين صنعت با در نظر گرفتن رويكرد جديد در اهداف و برنامه‌ها و با كاستن از سهم هزينه‌های جاری و سوق دادن اعتبارات به سمت طرح‌های زيربنايی و اولويت بخشي به مناطق محروم و كم برخوردار، فصل جديدی را با هدف متوازن­سازی توسعه شهری در برنامه و اهداف خود آغاز نموده است كه اين رويكرد عمدتاً جهت ارتقاء اثربخشی فعاليت های مسئوليت اجتماعی است.

about us
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا