حقوق شهروندی

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 28/10/1393 هیأت وزیران و همچنین "منشور حقوق شهروندی" ابلاغ شده در تاریخ 29/9/1395، «حقوق شهروندی در نظام اداری» راتصویب نمود.

این مصوبه در 19 ماده تدوین شده است که ذیلا به 19 ماده ی ابلاغی در غالب پنج فصل اشاره گردیده است:

فصل اول: اصول و مبانی

ماده 1اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی

فصل دوم- مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 2مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

فصل سوم- تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 3- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

ماده 4- حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

ماده 5- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

ماده 6- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

ماده 7- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

ماده 8- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

ماده 9- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

ماده 10- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری

ماده 11- حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی

ماده 12- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

ماده 13- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

 

فصل چهارم- انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری

ماده 14از شهروندان انتظار می رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های اجرایی، نکاتی را مورد توجه  قرار دهند.

فصل پنجم- ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده 15- قلمرو شمول مصوبه

ماده 16- مسئولیت و فرآیند اجرا

ماده 17- ایجاد میز خدمت

ماده 18- مسئولیت راهبری و نظارت

ماده 19- ضمانت اجرا

 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه