پروژه های انجام شده

عنوان طرح پژوهشی مجری طرح تاریخ اجرا
طرح تدوین ضوابط، مجوزها و جرايم زيست محيطي منطقه مشاور 85
طرح مطالعات مديريت مواد زايد منطقه ویژه شرکت پایا زیست فناور 86-85
طرح مطالعات مديريت پسماند شهري شهرك بعثت شرکت جهش کیمیا 86-85
بررسي اثرات فعاليتهاي انساني بر ساختار ماكروبنتيك خور زنگي (پایان نامه) پايان نامه دكتري 87-85
بررسي اثرات فعاليتهاي انساني بر ساختار ماكروبنتيك خور جعفري (پایان نامه) پايان نامه دكتري 87-85
مطالعات ارزيابي زيست محيطي لايروبي اسكله هاي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي شرکت مهندسین مشاور رویان 89-87
طرح جامع شناسايي تنوع پرندگان بومي و مهاجر خور موسی دکتر بهروز بهروزی راد 89-88
مطالعه جامع شناسایی گیاهان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و اکو سیستم های مجاور دانشگاه تهران 90-88
ارزیابی ریسک ناشی از تخلیه فاضلاب های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اکوسیستم آبی خور موسی پايان نامه دكتري 90-88
پیاده سازی و تکمیل طرح تدوین ضوابط، مجوزها و جرایم زیست محیطی سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانشگاه صنعت آب و برق 90-89
شناسایی و طبقه بندی بوم شناختی زیست گاه های ساحلی – دریایی در سواحل محدوده منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با استفاده از معیارهای بین المللی طبقه بندی استاندارد اکولوژیک CMECS) با استفاده از سیستم GIS دانشگاه اسلامی واحد بابل 90-89
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه