معرفی واحد

واحد پژوهش سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی متشکل از "کارگروه پژوهش" و "شورای پژوهش" بوده که وظایف هر کدام شامل موارد ذیل می باشد

وظایف اصلی کارگروه پژوهش:

بررسی فنی و اقتصادی پروپزال ها.
تایید پروپزال ها پس از ارائه دفاع از سوی مجریان.
بررسی پروپزال هایی که در قالب پایان نامه از سوی دانشگاه ها معرفی می شود.
نظارت بر روند اجرای طرح های پژوهشی و گزارشات ارسالی از سوی مجریان طرح ها.

 

وظایف اصلی شورای پژوهش:

سیاست گذاری و تعیین اولویت ها، بررسی و تایید برنامه های راهبردی بلند مدت و کوتاه مدت.
تعیین ساز و کارها به منظور روان سازی فعالیت های پژوهش و فن اوری.
برسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده از سوی " کارگروه پژوهش سازمان".
بررسی پیشرفت طرح های پژوهشی در حال اجرا.
بررسی گزارش های مالی و تامین اعتبار انجام طرح ها.
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه