اهداف و برنامه ها

هدف کلان: گسترش تحقیق و توسعه در سازمان بمنظور استقرار نظام جامع اطلاعات، دانش و تکنولوژی

هدف خرد 1: انجام پژوهش های کاربردی در زمینه های مرتبط با ماموریت سازمان

برنامه ها :

پیگیری ایجاد نمودار سازمانی پژوهش در سازمان
اخذ مجوز از معاونت پژوهشی وزارت نفت جهت انجام اولویت های پژوهشی سازمان
تعریف و انجام:
 * 10 طرح پژوهشی در زمینه مدیریت انرژی ( 7 طرح در زمینه بهینه سازی مصرف برق ، 2 طرح در زمینه بهینه سازی مصرف گاز و 1 طرح در زمینه مدیریت منابع آب)
* 6 طرح پژوهشی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (3طرح در زمینه محیط زیست، 2 طرح پژوهشی در زمینه بهداشت، 1 طرح پژوهشی ایمنی)
* 4 طرح پژوهشی در زمینه مدیریت تاسیسات زیربنایی
* 2 طرح پژوهشی در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت استراتژیک
* 1 طرح پژوهشی در زمینه فضای سبز
* 1 طرح پژوهشی در زمینه مدیریت بحران
و
* حمایت از 3 پایان نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا
هدف خرد 2: استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده جهت گسترش تحقیق و توسعه

برنامه ها :

 • چاپ 2 جلد کتاب در زمینه طرح های پژوهشی انجام شده در سازمان
 • برگزاری کنفرانس با موضوع محوری پژوهش
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه